X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آموزشگاه زبان کردی

درس دوم- حروف صدادار

معرفی حروف صدادار :


این حروف همانطور که قبلا نیز اشاره شد ، عبارتند از :


َفتحه /  ِ   کسره  /   ُ ضمه / ـا ، ا / و ، ــو ( صدای او ) / ـیـ، ــی (صدای ایی )


حال به معرفی این آواها می پردازیم


1 -  صدای  "   َ  فتحه  "  

این صدا را در کردی بصورت (  ــه / ه ) می نویسند .

 در زبان فارسی صدای فتحه تلفظ می شود اما روی کلمه اعراب گذاری نمی شود اما در زبان کردی هم تلفظ می شود و هم نوشته می شود .


تفاوت زبان فارسی و کردی در صدای فتحه :


         فارسی                                       کردی


 سرد ( س + َ + ر + د ) >>>> سەرد ( س + ـه + ر + د )                     

 درد ( د + َ + ر + د )     >>>>  دەرد   ( د + ه + ر + د )              

 زهر ( ز + َ + هـ + ر )   >>>>  زەهر ( ز + ه + هــ + ر )


مشاهده می گردد که صدای (   َ   ) تبدیل به شکل نوشتاری ( ه / ــه ) شده است .

به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :


                     

 

دانلود فایل صوتی


خەم - خەفەت - دەگمەن - فەرهەنگ – مەهەستی 

2 صدای "    ِ   کسره  " 


این صدا را در کردی بصورت (  ـێـ / ــێ ) می نویسند .


در زبان فارسی صدای کسره تلفظ می شود اما روی کلمه اعراب گذاری نمی شود اما در زبان کردی هم تلفظ می شود و هم نوشته می شود .


تفاوت زبان فارسی و کردی در صدای کسره  :


فارسی                                                      کردی


زرشک( ز+  ِ + ر+  ِ +ش+ک      >> زێرێشک( ز + ـێـ + ر + ـێـ + ش + ک )

بهشت(ب+  ِ +هــ+  ِ +ش+ت )  >> بێهێشت(ب + ـێـ + هــ + ـێـ+ش+ت) 

درز ( د +  ِ + ر + ز )              >>>> دێرز ( د + ـێـ + ر + ز )

 

 مشاهده می گردد که صدای (   ِ  کسره )  تبدیل به شکل نوشتاری ( ـێـ / ــێ ) شده است .

 به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :


           

                 دانلود فایل صوتی


  دێ - سێ - خێر - شێت – تێر 

- صدای "    ُ  ضمه  " :


این صدا را در کردی بصورت (  ـۆ / ۆ ) می نویسند .

در زبان فارسی صدای ضمه تلفظ می شود اما روی کلمه اعراب گذاری نمی شود اما در زبان کردی هم تلفظ می شود و هم نوشته می شود .

تفاوت زبان فارسی و کردی در صدای ضمه :


فارسی                                   کردی


لرد ( ل + ُ + ر + د )           >>>>  لۆرد  ( ل + ـۆ + ر + د )

پشت ( پ + ُ + ش + ت )    >>>>   پۆشت  ( پ + ـۆ + ش + ت )

برد ( ب + ُ + ر + د )            >>>> بۆرد ( ب + ـۆ + ر + د )


  مشاهده می گردد که صدای  ( ُ ضمه )   تبدیل به شکل نوشتاری (ـۆ / ۆ ) شده است .

به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :


  دانلود فایل صوتی


          زۆر - بۆر - نۆ - بۆن – مۆن4 -  صدای  "  ــا / ا   " ( صدای آ )

این صدا را در کردی بصورت (  ــا / ا  ) می نویسند .

در زبان فارسی نیز این صدا به همین صورت تلفظ و نوشته می شود . 


فارسی                                                         کردی


باران ( بــ + ــا + ر + ا + ن )     >>>>   باران ( ب + ــا + ر + ا + ن )

دارا ( د + ا + ر + ا )                >>>>    دارا ( د + ا + ر + ا )

سارا ( سـ + ــا + ر + ا )         >>>>    سارا ( سـ + ــا + ر + ا )


به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :  دانلود فایل صوتی             داخ – شاخ – ژان مار – ناخ
5 -  صدای "  ــوو / وو  "  ( صدای اوی کشیده )


این صدا را در کردی بصورت (  ــوو / وو ) می نویسند .

در زبان فارسی نیز این صدا هم تلفظ می شود و هم نوشته می شود اما با این تفاوت که در زبان فارسی برای صدای ( اوی کشیده ) از " و " استفاده می شود .  


فارسی                                   کردی


رود ( ر + و + د )      >>>>    روود ( ر + وو + د )

شور ( ش + و + ر )  >>>>   شوور  ( ش + وو + ر )

نور ( ن + و + ر )      >>>>    شوور  ( ن + وو + ر )


به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :  دانلود فایل صوتی


        لووت – توور – جووت – پووت – بوون
6 صدای "  ــی / ــیــ "  ( صدای ایی کشیده )


همانطور که گفته شد در زبان کردی صداها نیز به صورت حروف نشان داده می شوند . این صدا را در کردی بصورت (  ــی / ــیــ) می نویسند .

در زبان فارسی نیز این صدا به همین صورت تلفظ و نوشته می شود .

 

 

فارسی                                                                    کردی


شیرین ( ش + ــیــ + ر+ یــ+ن) >>>>    شیرین( ش + ــیــ + ر + یــ + ن )  

بینا ( ب + ــیــ + نـ + ــا )         >>>>    بینا ( ب + ــیــ + نـ + ــا )  

سینا ( س + ــیــ + نــ + ــا )     >>>>    سینا ( س + ــیــ + نــ + ــا )


به تلفظ کلمات زیر دقت کنید : دانلود فایل صوتی


          شیرین – سی – بیر – پیر – تیشک 

7 صدای " ــو / و  " ( صدای اوی کوتاه )


این صدا را در کردی بصورت (  ــو / و ) می نویسند . تلفظ این صدا کمی کوتاه تر از صدای او کشیده است .

 در زبان فارسی این صدا اصلا وجود ندارد اما در انگلیسی تلفظ می شود .


                                   تلفظ او کوتاه در زبان انگلیسی: Put , Could  


 به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :


  دانلود فایل صوتی       کورد ، کورت ، کوردستان ، گورگ ، سوتمان                                    

8 صدای کسره کوتاه یا بزرۆکە


این صدا که عرب آنرا کسره مختلسه می خواند ، در زبان کردی به بزرۆکە ( گم شده – پنهان شده ) معروف شده است . این کسره آنقدر کوتاه ادا می شود که انگار گم یا پنهان شده است .

 

در الفبای زبان کردی با رسم الخط عربی برای مصوت هشتم ( بزرۆکه ) هیچ نشانه ایی تعیین نشده است و همین به دو مشکل اساسی زیر منجر شده است :

1 -  تعدادی از کلمات کردی هستند مانند ( بردن ، من ، مردن ) در ظاهر فاقد مصوت هستند اما به هنگام تلفظ یک صدای کسره بسیار کوتاه خودنمایی می کند . بدین معنی که این صدا هم وجود دارد و هم تلفظ می شود اما در الفبای زبان کردی با رسم الخط عربی هیچ نشانه ای برای نشان دادن آن درنظر گرفته نشده است

.

به تلفظ این کلمات گوش دهید :


بردن  ، مردن  ، من   

2 - اشکال دوم زمانی خودش را خوب نشان می دهد که بخواهیم
 زبان کُردی را بر اساس رسم الخط عربی به یک غیر کُرد آموزش دهیم . کُرد ها
خود با توجه به زبان مادری بودنشان ، ناخوداگاه می توانند تشخیص دهند

که در کجای کلمه (صدای کسره کوتاه ) وجود دارد اما برای غیر کُرد چنین امکانی
 حداقل در ابتدای راه وجود ندارد و این خود باعث سردرگمی می شود .

برای تشخیص بزرۆکه ( صدای کسره کوتاه ) می توانیم از نکات زیر استفاده کنیم

 :

  • الف : در کلماتی که با دو حرف صامت پشت سرهم شروع شده‌اند مانند {بردن ، من ، ژن ، مردن ، بزن ، خستن } حتما بعد از صامت اول مصوت بزرۆکه ( صدای کسره کوتاه ) وجود دارد
به تلفظ این کلمات گوش دهید

  دانلود فایل صوتی

          بردن ، من ، ژن ، مردن ، بزن ، خستن
  • ب : چنانچه‌ درآخرکلمه‌ دو حرف صامت به‌دنبال هم بیایند، آمدن بزرۆکه‌ درمیان آنها بستگی به‌ نحوه‌ی تلفظ آن کلمه‌دارد :
  1. در  کلماتی مانند {بردن ، مردن ، بزن ، خستن } که بین دو حرف آخر همه این کلمات بزرۆکه‌ وجود دارد .
  2. در کلماتی مانند ( زانست ) بین دو حرف آخر هیچ مصوتی قرار نمی گیرد در این کلمه بین دو حرف (نـ ) و (ـسـ ) این کسره کوتاه  (بزرۆکه‌) تلفظ می شود .

تلفظ زانست  دانلود فایل صوتی  • د : تعداد مصوت های هر کلمه با تعداد سیلاب های ( بخش های ) آن کلمه برابر است . 
مثال : کلمه   زانست  دو سیلاب دارد " زا  +  نست " 

در سیلاب اول صدای " ا " مصوت است و در سیلاب دوم صدای " بزرۆکه "‌ مصوت است .

 به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :

  دانلود فایل صوتی


 بەفر  ، کۆتر ، دەستت ، هاتم  ،  بردن  ،  زستان  ، کوردستان

 

                                

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :